ENSILAGE är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan forskare, myndigheter och privata företag med intresse av en miljömässigt, ekonomisk och socialt hållbar utveckling av våra svenska fisk- och skaldjursindustri och livsmedelsproduktion.


RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges bredaste forskningsinstitut. RISE bedriver forskning och innovation i internationell samverkan med näringslivet, akademin och offentlig sektor för att bidra till hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft för svenska företag. I ENSILAGE-projektet medverkar RISE genom enheten ”Jordbruk och Livsmedel” som arbetar för att möta behov och utmaningar i hela livsmedelskedjan, från jordbruksproduktion och marina livsmedel över industri och handel ända till konsumentledet. www.ri.se

I ENSILAGE är RISE koordinerande projektledare, ledare för arbetspaket ”Marknadsrealisering av ensilerade svenska biprodukter” och arbetspaketet ”Utveckling av värme- och torkningstekniker med mikrovågssystem”.

Kontakt:
sophia.wassen@ri.se

Birgitta.Raaholt@ri.se 

 

SLU utvecklar kunskapen om hållbart användning av de biologiska naturresurserna på land och i vatten. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället. Vi söker lösningar på livsviktiga problem i både teorin och praktiken. På ett trettiotal orter över hela landet bedrivs utbildning, forskning och miljöanalys. 

Info om HUV institutionen:  Institutionen för husdjurens utfodring och vård- Institutionen forskar och undervisar om idisslare, gris, fjäderfä, ren, fisk, häst och hund. Fokus är främst på husdjurens utfodring och skötsel med målet att skapa en uthållig och lönsam produktion med god djuromsorg som ger livsmedel med hög kvalitet.

Roll i projektet:
Utforska innovativa lösningar i projekt slutstegar: hållbart foder produktion baserad på produkter i ENSILAGE projektet och utvärdera foders biologiska värdet till fisk.

 Kontakt:
Aleksandar.Vidakovic@slu.se

Markus.Langeland@slu.se 

 Chalmers tekniska högskola forskar, utbildar och samverkar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, med en hållbar framtid som vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har 13 institutioner. I ENSILAGE medverkar institutionen för Biologi och Bioteknik genom forskargruppen Marina råvaror och livsmedel som finns på avdelningen Livsmedelsvetenskap.
I den marina forskargruppen bedrivs forskning som främst handlar om hur man kan optimera användningen av marina råvaror (fisk, skaldjur, alger) genom kvalitetsbevarande åtgärder samt genom att separera fram funktionella och/eller bioaktiva komponenter. Inom området kvalitetsbevaring ligger fokus främst på fettoxidation och på hur denna reaktion påverkas av pro- och antioxidanter i såväl råvaran/livsmedlet som i den gastrointestinala passagen. Inom separationsdelen bedrivs intensiv forskning på hur den sk pH-skiftprocessen kan användas för att isolera proteiner från komplexa råvaror såsom biprodukter och alger. Många av gruppens projekt bedrivs i nära samarbete med svensk sjömatsindustri.
Roll i projektet: Fokus på optimering av ensileringsprocessen som en metod att stabilisera och värdehöja biprodukter från fiskindustrin. Råvaruval, inverkan av olika processparameterar, samt kvalitetsanalyser av det producerade ensilaget kommer härmed att studeras av Chalmersgruppen i projektet.

Kontakt:
Ingrid Undeland undeland@chalmers.se

Sotenäs kommun deltar i ENSILAGE-projektet genom Sotenäs Symbioscentrum. Sotenäs Symbioscentrum ska vara en ledande aktör inom maritim utveckling. Vi är ett innovativt nav i en miljö där det mänskliga mötet utgör grunden för omställningen till en cirkulär ekonomi.  Med havet som utgångspunkt stärker vi det befintliga näringslivet och skapar möjligheter för nya miljöfrämjande affärsverksamheter. www.sotenas.se

Kontakt: peter.carlsson@sotenas.se 

 

Linkan Feed Ingredients är en distributör av foderingredienser i Skandinavien. Sedan 1993 har företagets ambition varit att agera som den kunskapsintensiva länken mellan forskning/utveckling och foderindustrin. Lett av Elise Rönnberg och Kristin Grönlund Bengtsson levererar företaget ingredienser som förbättra hälsa och tillväxt hos djur. Kompetensen och sortimentet innehåller enzymer, probiotika, probiotika, högvärdigt vegetabiliskt protein, syror, naturliga antioxidanter, omega-3 fettsyror samt andra specialprodukter – till alla djurslag.

Linkan Feed Ingredients välkomnar möjligheten att vara delaktig i Ensilage. Havet representerar nya möjligheter som har stort potential att utforska. Vi är glada att vara en del av detta professionella nätverk och hoppas vi kan bidra med vår erfarenhet från foderindustrin.

Elise Rönnberg, VD
elise.ronnberg@linkan.se  
+46 707 60 05 41

Kristin Grönlund Bengtsson, Teknisk chef
kristin.gronlund.bengtsson@linkan.se
+46 707 60 05 42

Partners

RISE – Research Institutes of Sweden

Chalmers tekniska högskola

SLU – Sveriges lantbruksuniversitet

Sotenäs kommun

Rena hav AB

Linkan Feed Ingredients AB

LiqTech A/S

Ircon Drying Systems AB

Agrilogik AB